Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

9 listopada - Rekord dla Niepodległej!

2018-11-12 21:24:28

Szanowni Państwo

9 listopada, biliśmy razem z blisko szesnastoma tysiącami szkół i przedszkoli w Polsce przez odśpiewanie punktualnie o godzinie 11:11 Mazurka Dąbrowskiego.

b224dd92-5089-904c.jpeg

III miejsce w konkursie Piosenki Patriotycznej

2018-11-12 00:40:03

Dzieci z najstarszej grupy wzięły udział w uroczystości przygotowanej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pt. "Dumnym krokiem przez Gdynię". Organizatorem marszu było przedszkole nr 24. Przedszkolaki z biało-czerwonymi chorągiewkami złożyły wiązankę pod Pomnikiem Marynarza następnie przeszły do Muzeum Miast Gdyni. Tam wzięły udział w konkursie piosenki patriotycznej.

Nasze Bursztynki zajęły III miejsce wśród gdyńskich przedszkoli. Otrzymały nagrodę i dyplom.

IMG_20181109_122927.jpg IMG_20181109_122959.jpg
konkurs IMG_20181109_092600.jpg konkurs IMG_20181109_092618.jpg konkurs IMG_20181109_095030.jpg
konkurs IMG_20181109_095953.jpg konkurs IMG_20181109_100021.jpg konkurs IMG_20181109_105429.jpg
konkurs IMG_20181109_105453.jpg konkurs IMG_20181109_105728.jpg konkurs IMG_20181109_112337.jpg

Koncert piosenki patriotycznej

2018-11-10 00:26:36

Najstarsza grupa była zaproszona do przedszkola nr 19 na koncert piosenki patriotycznej.

Bursztynki zaprezentowały piosenkę pt. "Rozszumiały się wierzby płaczące".

koncert 20181108_102638.jpg koncert 20181108_102652.jpg koncert 20181108_105722.jpg

 

12 listopada 2018 - Dzień wolny od pracy

2018-11-09 10:30:16

Uprzejmie informuję, iż dzień 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) zgodnie z art.2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117) jest DNIEM WOLNYM OD PRACY.

Dyrektor

Witamy po wakacjach

2018-09-14 16:21:44

Witamy wszystkie nowe dzieci oraz kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce.

Cieszymy się, że wybraliście Państwo nasze Przedszkole.

Dzieciom życzymy dobrej zabawy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy z przedszkolem.

Informacja dla rodziców przyjętych dzieci.

2018-07-01 15:10:14

 

Informujemy, że deklaracja dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 jest dostepna na terenie placówki lub do pobrania Deklaracja.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu do dnia 20 lipca 2018.

 

 

RODO

2018-06-09 11:48:36

Klauzula informacyjna RODO


Szanowni Państwo


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 9 w Gdyni z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 5, 81-402 Gdynia, tel. 58 622 26 51,


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: biuro@przedszkole9gdynia.pl


Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.


Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.


Mają Państwo prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,


  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania


  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych


  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,


  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym         momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej   wycofaniem.


Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.


Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są konsekwencje braku podania danych.


Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych są:


  •  osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach obowiązków służbowych
  •  podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty     przetwarzające)


Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby, a zwłaszcza dziecka wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Potwierdzenie woli

2018-04-25 11:57:16

Uwaga !!!

Bardzo prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola do dnia 27 kwietnia 2018r. (dokument dostępny jest w przedszkolu).

Rekrutacja do przedszkoli

2018-02-03 14:53:56

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 26 marca 2018 r.

do 9 kwietnia 2018 r.

do godz. 16.00

 

 

 

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 8 czerwca 2018 r.

do godz. 16.00

 

2

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

 

 

23 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

 

 

15 czerwca 2018 r.

o godz.15.00

 

3

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

7 maja 2018 r.

o godz. 15.00

 

22 czerwca 2018 r.

o godz.15.00

 

4

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

 

x

 

 

30 sierpnia 2018 r.

o godz.15.00

 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018-2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;

4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 2 pkt.

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałam przedszkolnymi, do której o przyjęcie                dziecko ubiega się;

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr      NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;

5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).