Dla rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Naszego przedszkola.

 INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2016/2017

1) Na uwagę zasługuje szczególnie:

-        Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci poprzez:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, i twórczością bajkopisarzy.
 • Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 • Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne
 • Stworzenie atrakcyjnych kącików książek w salach przedszkolnych, dostosowanych do tematów kompleksowych
 • Dalsze budowanie bogatego języka
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz  ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania
 • Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek;

-        Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych - uczenie myślenia i wartości moralnych.
 • Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

 -        Realizacja treści z zakresu podstawy programowej w atrakcyjny sposób, m.in. poprzez organizowanie comiesięcznych konkursów, uroczystości przedszkolnych oraz urodzin dzieci.

-        Systematyczne wdrażanie dzieci do samoobsługi oraz do zachowania zdrowego stylu życia.

2)      Realizowano projekty zewnętrzne „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Sanepidem oraz „Ekspert EE” we współpracy  z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz „Bezpieczny Przedszkolak” we współpracy z Przedszkolem nr 48 w Gdyni oraz służbami miejskimi: Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem.

3)      W przedszkolu funkcjonują w br. szkolnym dwa zespoły ds. ewaluacji, przewodniczącą zespołu pierwszego była mgr Adriana Krupińska, drugiego – mgr Aneta Pasieka. Zespoły wykonały zadania zgodnie z planem. Złożone zostały pisemne informacje o wykonaniu zadań oraz ustalono wnioski.

4)      Informacje na  temat sygnalizowanych problemów edukacyjnych i podjętych działaniach

-        Z informacji pozyskanych od nauczycieli, problemy dotyczą:

 • opóźnionego rozwoju mowy
 • nabywania kompetencji matematycznych
 • myślenia przyczynowo - skutkowego
 • percepcji wzrokowej i słuchowej
 • motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zasobu wiedzy o środowisku społeczno-kulturowym i przyrodniczym

5)      Wspomaganie rozwoju odbywa się poprzez dostosowanie bieżących zadań do możliwości dzieci, pracę indywidualną z          dzieckiem, opracowanie  i realizację indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju,

6)      Realizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna: dzieci maja udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w toku bieżącej        pracy przez nauczycieli oraz w formach poza grupą: terapia logopedyczna – 20 dzieci

8)      W przedszkolu nie ma dzieci z opinią lub orzeczeniem wydanym przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

9)      Praca wspomagająca dzieci uzdolnione: nauczyciele w każdej grupie wykazali  dzieci o znacznie przyspieszonym rozwoju, wskazujące konkretne zainteresowania i uzdolnienia. Podjęte działania to przede wszystkim bieżące dostosowanie zadań do możliwości dzieci (czytanie, umiejętności matematyczne, próby pisania), organizowanie pracy indywidualnej, 

 

 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2015/2016

 1. Informacja o realizacji planu pracy na rok 2015/16

o      Zrealizowano założenia rocznego planu pracy. Na uwagę zasługuje szczególnie:

 • Realizacja treści z zakresu pojęć matematycznych podczas bardzo wielu zajęć z wykorzystaniem elementów programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, w tym podczas comiesięcznych festynów “Z liczbami”
 • Systematyczne wdrażanie dzieci do samoobsługi oraz do zachowania zdrowego stylu życia.
 1. Realizowano projekty zewnętrzne „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Sanepidem, „Ekspert EE” we współpracy  z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  projekt „Odprowadzam sam” we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni oraz program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Instytutem Matki i Dziecka.
 2. Wspomaganie rozwoju odbywa się poprzez dostosowanie bieżących zadań do możliwości dzieci, pracę indywidualną z dzieckiem , opracowanie  i realizację indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Dzieci maja udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w toku bieżącej pracy przez nauczycieli – 10 dzieci oraz w formach poza grupą: terapia logopedyczna – 16 dzieci

W przedszkolu nie ma dzieci z opinią lub orzeczeniem wydanym przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciele grup przedszkolnych wykazali 6 dzieci o znacznie przyspieszonym rozwoju, wskazujące konkretne zainteresowania i uzdolnienia. Podjęte działania to: bieżące dostosowanie zadań do możliwości dzieci (czytanie, umiejętności matematyczne, próby pisania), organizowanie pracy indywidualnej,

 1. Nauczyciele prowadzili są dodatkowe działania wspierające rozwój dzieci:

o    zajęcia logopedyczne,

o    gimnastyka korekcyjna,

o    terapia pedagogiczna,

o    warsztaty teatralne z elementami dramy

 1. Współpraca z rodzicami

o      Dzięki aktywnej współpracy przedszkola z Radą Rodziców dzieci zyskały szereg interesujących zajęć, t.j:

 • zajęcia rytmiczno – muzyczne,
 • zabawy z językiem angielskim,
 • różnorodne teatrzyki
 • zajęcia eksperymentalne prowadzone przez EduFan
 • zajęcia bębniarskie

o      Ponadto rodzice czynnie uczestniczyli w przedszkolnych uroczystościach, np. comiesięcznych urodzinach dzieci czy tych związanych z Dniami Mamy, Taty, Babci i Dziadka.

 

Informacje o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

  Zrealizowane zadania

 Na uwagę zasługują szczególnie:

 •  działania związane z promocją zdrowia – udział dzieci w Dniu Marchewki, Dniu Ziemniaka, Dniu Mleka, Dniu Szczypiorku, Dniu Ziemi, festynie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, zwrócenie bacznej uwagi na problemy dietetyczne oraz związane ze zdrowym odżywianiem
 • działania związane ze wdrażaniem pojęć matematycznych: udział w projekcie „Poszukiwacze przygód” zakończony zdobyciem certyfikatu „Opowieści z krainy liczb”, zorganizowanie Konkursu matematycznego, prowadzenie zajęć elementami metody Gruszczyk – Kolczyńskiej, wzbogacenie bazy przedszkolnej o pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć matematycznych.
 • działania związane m.in. z promocją przedszkola:

o   udział w konkursie „Mikroświat, czyli to, czego nie widać gołym okiem” – zdobycie głównej nagrody

o   udział w przeglądzie przedszkolnej piosenki morskiej „Morzem malowane”

o   udział w projekcie edukacyjnym „Poszukiwacze przygód” – zdobycie certyfikatu

o   zdobycie certyfikatu „Przedszkole – Ekspert EE”

o   udział w akcji charytatywnej - zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka

Ponadto:

 1)      W grupie dzieci  5 – letnich poprawnie wykorzystywano do planowania pracy program „W kręgu zabawy”, zaś w pozostałych grupach program „Nasze przedszkole”.

 2)      Prowadzone są dodatkowe działania wspierające rozwój dzieci:

 -        zajęcia logopedyczne,

 -        gimnastyka korekcyjna,

 -        terapia pedagogiczna,

 -        warsztaty plastyczne

 -        warsztaty teatralne z elementami dramy

  3)      W przedszkolu funkcjonowały w br. szkolnym zespoły ds. ewaluacji, które wykonały zadania zgodnie z planem i złożyły pisemną informację zawierającą wnioski końcowe.

  4)      Realizowano projekty zewnętrzne:

-        Akademia Aquafresh

-        Małe dzieci nie chcą śmieci oraz Akcja Ekspert EE czyli w trosce o środowisko we współpracy ze Związkiem      Komunalnym Gmin „Dolina Redy i Chylonki

-        Czyste powietrze wokół nas – we współpracy z SANEPiDem

   5)      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieli w grupach odbywała się w toku bieżącej pracy poprzez:

-        odpowiedni dobór stopnia trudności zadań,

-        system nagród i kar,

-        pracę indywidualną,

-        indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (dzieci 5 letnie)

-        pomoc w wykonaniu bieżących zadań,

-        dodatkowe materiały odpowiednie do zainteresowań dzieci oraz ich uzdolnień,

    6)      Współpraca z rodzicami

-        Systematyczna informacja o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu wywieszana jest na tablicach grupowych,

-        Urodziny dla dzieci – organizowane 1 raz w miesiącu dla wszystkich dzieci z grupy urodzonych w danym miesiącu,

-        Systematyczny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 Ponadto, dzięki owocnej współpracy z rodzicami zorganizowano:

 -        warsztaty garncarskie, bębniarskie, spotkania z dietetykiem oraz astronomem,

 -        wizyty różnotematycznych teatrzyków dla dzieci

 -        zabawę karnawałową

 -        zabawy z językiem angielskim

 -        zabawy muzyczno – rytmiczne

 -        zajęcia w Gdyńskim Akwarium.

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 • We współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki:
  • Ogólnopolski program zbiórki baterii REBA - kontynuacja z lat poprzednich
  • Akcja "Małe dzieci nie chcą śmieci"
  • EE, czyli w trosce o środowisko - zbiórka elektrośmieci - ponownie zdobyliśmy tytuł EKSPERT E.E. za r. szk. 2012/2013
  • Mała nakrętka - duży problem - X edycja
 • Udział w edukacyjnych programach ogólnopolskich:
  • Zdrowy przedszkolak - akcja "Jemy sezonowe warzywa i owoce" - zakończona zdobyciem Certyfikatu Akademii Zdrowego Przedszkolaka
  • Akcja "Podróż do Mlecznej Krainy"
  • Akcja "Przedszkolak bezpieczny w środowisku" - koordynatorem akcji organizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka jest w naszym przedszkolu Pani Aneta Pasieka, więcej informacji na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl
  • Czyste powietrze wokół nas - kontynuacja programu we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarnoepidemiologiczną w Gdyni
  • Cała Polska czyta dzieciom - w tej akcji brało udział wielu rodziców naszych dzieci
 • Ponadto braliśmy udział:
  • w charytatywnej akcji Nakręteczki dla Nataleczki - zbiórka nakrętek plastikowych dla Natalki Mania - dziecka wymagającego stałej rehabilitacji
  • zbieraliśmy słodycze dla dzieci z Gdyńskiego Domu Dziecka.
 • Dzieci brały również udział w konkursach:
  • Moja ulubiona bajka - plastyczny, organizowany przez nasze przedszkole
  • Dzieci Tuwimowi - ogólnopolski plastyczny
  • Z matematyką za pan brat - Gdyński Konkurs Plastyczny

W roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkole brało udział w następujących programach:

 • Ekologiczne:
  • Ogólnopolski program zbiórki baterii REBA;
  • Konkurs "Mała nakrętka, duży problem" - IX edycja (zbiórka plastikowych nakrętek, wykonanie plakatu na temat: "Wesołe segregowanie";
  • Zbieramy elektrośmieci (zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego: zabawek elektrycznych i elektronicznych, sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, drobne urządzenia AGD) - zdobycie tytułu EKSPERT E. E. za rok szk. 2011/2012
 • Edukacyjne:
  • Kampania edukacyjna "Przyjaciel - uczymy tolerancji", w tym wykonanie plakatu "Przyjaciel";
  • Piramida żywienia przedszkolaka - ogólnopolska akcja pod patronatem SGGW i PTD - poznanie zasad zdrowego żywienia dzieci (strona internetowa: http://www.zdrowyprzedszkolak.pl)
  • Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - program ogólnopolski, realizowany zgodnie ze scenariuszami do 15 czerwca 2012r.
  • "Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, prowadzany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarnoepidemiologiczną w Gdyni. Konkurs plastyczny "Mamo, tato nie pal przy mnie, proszę" - zajęcie III miejsca.
  • "Adopcja psa - dobry uczynek czy zagrożenie" - cykl zajęć na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez wydawnictwo Pro Lex.
  • "Cała Polska czyta dzieciom" - program zdrowia emocjonalnego, w którym brało udział również bardzo wielu rodziców naszego przedszkola.

 

Instytucje, które wspomagały nas w bieżącym roku szkolnym w realizacji wielu przedsięwzięć, to:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Szkoła Podstawowa nr 23;
 • Szkoła Muzyczna;
 • Biblioteka Miejska;
 • Policja;
 • Komunalny Związek Gmin;
 • Jednostka wojskowa na Babich Dołach;
 • Urząd Miasta Gdyni;
 • Straż Miejska;
 • Fundacją ABC XXI – Program zdrowia emocjonalnego (Cała Polska czyta dzieciom);
 • Powiatowa Stacja Sanitarnoepidemiologiczna w Gdyni;

 

W ramach współpracy z w/w instytucjami braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach, które były atrakcyjne i wartościowe dla dzieci ponieważ:

 • poprzez słuchanie czytanej literatury dzieci poznają siebie, rozszerzają wiedzę o świecie, rozwijają wyobraźnię, uczą się prawidłowych zachowań;
 • poprzez współpracę z MOPS-em dzieci uczą się szacunku dla osób starszych oraz biorą udział w życiu kulturowym miasta;
 • poprzez współpracę ze Szkoła Muzyczną dzieci mają bezpośredni kontakt z muzyką poważną, uczą się kulturalnego zachowania innym środowisku, poznają świat muzyki poważnej oraz instrumenty i sposoby grania na nich;
 • poprzez zajęcia w bibliotece dzieci uczą się obcowania z książką oraz dbania o nią; poznają wiedzę o otaczającym świecie; uczą się kulturalnego zachowania w miejscu publicznym;
 • współpraca z policją strażą miejska buduje u dzieci pożądane wartości, wzbudza ciekawość, dzięki niej dzieci poznają wartościowe miejsca i ludzi oraz uczą się odpowiednich zachowań w danych sytuacjach.