Koncepcja przedszkola

Koncepcja pracy

Przedszkola nr 9 w Gdyni

 

Misja przedszkola, czyli zasadniczy powód istnienia naszego przedszkola oraz nasza chęć do bycia postrzeganym na rynku usług edukacyjnych i w środowisku lokalnym.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby dzieci oraz rozwija ich indywidualne możliwości. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci umiejętności i wiadomości, umożliwiając im osiągnięcie gotowości szkolnej. Kształtuje ich postawy moralne, uczy odróżniania dobrego o9d zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców.

Naszą działalność najlepiej opisuje jedna ze złotych myśli  Janusza Korczaka: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.

Wizja przedszkola, czyli obraz naszej placówki, który chcemy wykreować.

Sylwetka absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole:

 • Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jest przygotowane do nauki w szkole.
 • Jest samodzielne na miarę swoich możliwości.
 • Stosuje się do norm społecznych i umów.
 • Potrafi kontrolować emocje.
 • Zna i stosuje zasady dobrego zachowania i kultury osobistej.
 • Interesuje się nauką i techniką.
 • Posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz zna i akceptuje ekologiczny tryb życia.
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych oraz dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Lubi działania twórcze.
 • Potrafi współdziałać w zespole.
 • Nie obawia się występować publicznie i dzielić się swoimi osiągnięciami.
 • Potrafi poprosić o pomoc lub radę.
 • Ma świadomość swojej narodowości.

Sylwetka absolwenta w naturalny sposób determinuje sposób funkcjonowania naszej placówki w następujących sferach:

 1. procesy wspomagania rozwoju i edukacji,
 2. system wspierania indywidualnego rozwoju dziecka,
 3. rola i funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym,
 4. zarządzanie placówką.

 

 

1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole dba o rozwój intelektualny dzieci, kształci procesy poznawcze i umiejętność komunikowania się. Dzieci są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, zachęca się je do aktywności ruchowej.

Szczególną wagę przedszkole przywiązuje do upowszechnienia zasad kultury osobistej oraz kształtowania poczucia własnej wartości. Dzieci uczą się respektowania praw i obowiązków, współdziałania, doceniania wartości wspólnego dzieła. Jednocześnie mają możliwość odkrywania swojej indywidualności i doskonalenia samodzielności.

Planowy proces wychowawczy w przedszkolu oparty jest na najważniejszych wartościach: prawdzie, miłości, przyjaźni, współdziałaniu, odpowiedzialności, szacunku do siebie i innych, tolerancji. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

 

2. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczną obserwację. Ma ona na celu zapewnienie dziecku optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do jego potrzeb i możliwości. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników  badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do modyfikowania realizowanych programów, planowania swojej pracy, konstruowania zajęć oraz indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych, wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb – w formie zajęć prowadzonych przez specjalistów, takich jak np. zajęcia terapeutyczne czy logopedyczne.

Szczególną uwagę nauczyciele przywiązują do rozwoju zainteresowań dzieci, m.in. naukowych, czytelniczych, artystycznych i przyrodniczych. Prowadzone zajęcia są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Stosowane są rozwiązania metodyczne wykraczające poza tradycyjne metody wychowania przedszkolnego i zmierzające do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to przede wszystkim metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i ich rodzicom a także środowisku lokalnemu. Aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci. Placówka stale doskonali formy współpracy ze środowiskiem dziecka. Realizacja tych zadań przybiera następujące formy:

 • Zebrania ogólne i grupowe
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • Konsultacje indywidualne
 • Informacje o pracy grupy oraz ekspozycja prac dzieci
 • Organizacja zajęć otwartych oraz współuczestniczących dla rodziców.
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych przy współudziale rodziców.

W trosce o jednolite oddziaływanie na dzieci nauczyciele:

 • Systematycznie informują o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu oraz o sukcesach i problemach ich dzieci,
 • Włączają rodziców do kształtowania u dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, do wspierania ich osiągnięć rozwojowych i przezwyciężania trudności,
 • Prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,
 • Zachęcają rodziców do współdecydowania o sprawach przedszkola oraz wspólnie organizują uroczystości i wydarzenia, w których dzieci biorą udział.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice w swoich działaniach są sojusznikami przedszkola.

Placówka współpracuje z lokalnymi instytucjami, zwłaszcza z tymi, promującymi zdrowie i ekologiczny tryb życia, tj. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki czy Sanepid oraz zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą i wychowaniem: biblioteka, szkoła muzyczna, szkoła podstawowa, muzeum.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez własne, wypracowane przez siebie tradycje, tj.:

 • Comiesięczne urodziny dzieci urodzonych w danym miesiącu
 • Comiesięczne kolorowe konkursy
 • Mikołajki
 • Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka oraz Mamy i Taty
 • Sportowy festyn z okazji Dnia Dziecka

 

4. Zarządzanie przedszkolem

W przedszkolu zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną w zakresie wychowania przedszkolnego kadrę pedagogiczną. Nauczyciele posiadają również szereg dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej, logopedycznej języka obcego, gimnastyki korekcyjnej. Aby skuteczniej realizować zadania i cele wychowania przedszkolnego w placówce organizuje się wsparcie dla poszczególnych nauczycieli oraz całej rady pedagogicznej.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, wszyscy nauczyciele, wspomagani przez personel pomocniczy, umiejętnie otaczają dzieci opieką. Współdziałanie oparte jest na wypracowanym wspólnie Kodeksie Etyki Zawodowej, zaś sprawność organizacyjne – na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne oraz ich wyposażenie pozwalają na pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy przedszkola. Zarówno ogród przedszkolny, jak i wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Koncepcja pracy przedszkola jest systematycznie realizowana oraz modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów przedszkola oraz jakości jego pracy, zaś ich realizacja odbywa się poprzez uwzględnianie w kolejnych latach szkolnych.

 

Priorytety na najbliższe lata:

 • Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Poszerzanie kompetencji kadry pedagogicznej.
 • Poszerzenie katalogu własnych tradycji.