Plan dnia

Dzień w naszym przedszkolu

6:00 - 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym pomocy, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne;
8:00 - 9:00 przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;
9:00 - 11:30 zajęcia edukacyjno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe;
11:30 - 12:30 przygotowania do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
12:30 - 14:30 grupa dzieci najmłodszych - odpoczynek poobiedni, grupy starsze - relaksacja, w tym kwadrans na czytanie, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym;
14:30 - 15:00 podwieczorek oraz czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku; 
15:00 - 17:00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów.

 


Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, biorąc pod uwagę następujące zasady:

  • co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

  • pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

    a)dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

    b)pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    c)zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.