Przedszkole nr 9 w Gdyni

RODO

od 25 maja 2018 roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w skrócie RODO.
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych, równocześnie urealnienie ochrony prywatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami w jakim celu, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe Państwa, Państwa dzieci i osób upoważnionych przez Państwa do odbioru .

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( U. z 2017 r. poz. 949).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 591).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 9 z siedzibą w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 9

  tel. 58-622-26-51
  e-mail: biuro@przedszkole9gdynia.pl

  Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,
  • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych o:
  • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 7. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 8. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedszkolem oraz wykonywania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka. Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola.
 9. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu nr 9
dyrektor  Elżbieta Czykier

Inspektor Ochrony Danych w Przedszkolu nr 9 jest
Pan Łukasz Gołda
inspektor@cbi24.pl

Jeśli w związku z zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych macie Państwo wątpliwości lub pytania proszę o zgłaszanie się w godzinach przyjmowania rodziców i interesantów:

poniedziałki: 7:30 - 9.00 i 16.00 - 17.00
piątki 8:00 - 10.00 lub

pod numerem telefonu: 58-62-22-651
na e-mail: biuro@przedszkole9gdynia.pl

Dyrektor  Przedszkola nr 9
Elżbieta Czykier