Przedszkole nr 9 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 9

Klauzula informacyjna Przedszkola nr  9  w Gdyni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia10

 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 9w Gdyni, adres do korespondencji ul.Biskupa Dominika 5  81-402  Gdynia,
  e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest  Grzegorz Sarniak , e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego,
  w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 9  oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora
  oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę,
  Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
  w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
  do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
  za pobyt dziecka w przedszkolu,
 3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.       
 1. Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
  - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podstawa prawna m.in.:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i  placówkach
 7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu