Przedszkole nr 9 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 9

Klauzula informacyjna Przedszkola nr  9  w Gdyni

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 • w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
 • danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia10
 •  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 9w Gdyni, adres do korespondencji ul.Biskupa Dominika 5  81-402  Gdynia,
  e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest  Grzegorz Sarniak , e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego,
  w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 9  oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora
  oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę,
  Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe
  w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
  do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
  za pobyt dziecka w przedszkolu,
 3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.       
       Przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
     ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
     na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podstawa prawna m.in.:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i  placówkach
 7. UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej StatutuINFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETAWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM DOCHODZENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM OBOWIĄZUJĄCA  W PRZEDSZKOLU NR 9 W GDYNI

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

 Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że działania podjęte przez przedszkola na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Działania podjęte przez placówkę na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 9 w Gdyni
 • adres do korespondencji:       Biskupa Dominika 5, 81 - 402 Gdynia
 • e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 • tel:                                    58 622 26 51

 

 1. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 2. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (wychowanków, uczniów, pracowników, kontrahentów) i ochrony mienia państwowego placówki oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnianie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym administracji i obsługi w czasie zajęć organizowanych przez placówkę - zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 4. Monitoring obejmuje powierzchnię taki jak: obszar terenu zewnętrznego –taras, część ogrodu, korytarz na parterze budynku - wejście, szatnię dzieci.
 5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 3 tygodni od dnia nagrania. Następnie dane ulegają usunięciu poprzez ich nadpisanie na urządzeniu rejestrującym obraz.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (np. policja, służby porządkowe, prokuratura, sądy, administratorzy monitoringu) oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z placówką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole Nr 9 reprezentowana/e przez Dyrektora.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 8. ADO nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.

ADO informuje, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO  ADO informuje, że ma Pan/Pani - na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)KLAUZULA INFORMACYJNANA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Biskupa Dominika 5, 81 - 402 Gdynia,e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl 
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe wykonując zadania realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 35 i 44austawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe – np.Google,Microsoft Office365, platforma edukacyjna MAC, PWN.
 6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturęi przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)jak i poza nim.
 7. Administratornie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE PRZEDSZKOLE NR 9 W GDYNI

 

Przedszkole nr 9 w Gdyni przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie przedszkole9gdynia.scooli.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystanie  danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony przedszkole9gdynia.scooli.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.