Przedszkole nr 9 w Gdyni

RekrutacjaKLAUZULA INFORMACYJNA
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9,
  ul. Biskupa Dominika 5, 81-402 Gdynia, e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Przedszkola nr 9.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
10. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych,        00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

REKRUTACJA 2022/23

 

Rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 21 marca 2022r. o godzinie 10.00.

Z ofertą poszczególnych placówek będzie można zapoznać się od 18 marca.

 1. Mieszkańcy Gdyni, dzieci i ich rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

 

 1. Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

 

 1. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne – na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, a w drugiej te ustalone przez samorząd.


HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • 18 marca 2022 r. o godz. 10.00– udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja, 
 • 21 marca od godz. 10.00 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00–  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00– składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00– opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie, na której będzie prowadzona rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
 • od 6 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00–  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • 20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00– składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • 24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00– opublikowanie wykazu wolnych miejsc.


PRZYJĘCIE DZIECI DO  PLACÓWEK

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 
Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
 2. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
 3. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
 4. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
 5. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
 6. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

Punkt 1:

 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę  podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

Punkt 2:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP,

Punkt 3:

kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu,

 

Punkt 4:

 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się,

 

Punkt 5:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się,

 

Punkt 6:

 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.