Przedszkole nr 9 w Gdyni

RekrutacjaKLAUZULA INFORMACYJNA
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Biskupa Dominika 5, 81 – 402 Gdynia, e-mail: e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak e-mail: iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest rekrutacja uczniów/wychowanków/dzieci do Przedszkolanr 9 w Gdyni. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Przedszkola nr 9 w Gdyni.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 0 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2.