Przedszkole nr 9 w Gdyni

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

2021-06-01 20:06:55

Drogie Dzieci

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam,

aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach.

Każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele radosnych doświadczeń.

Niech Wasze marzenia się spełniają!

                                                                   Dyrektor i pracownicy Przedszkola nr 9

Zdrowo i sportowo

2021-06-01 20:01:15

Nasze Przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Zdrowo i sportowo".

Akcja miała na celu wytworzenie zdrowych nawyków poprzez promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Dzień Dziecka

2021-05-27 23:37:40

ZAPRASZAMY NA TYDZIEN PEŁEN ATRAKCJI

PONIEDZIAŁEK 31 MAJ

Niezapomniane chwile przedszkolaki spędzą na zabawie na

dmuchanym zamku,

który w tym wyjątkowym dniu stanie w naszym w ogrodzie

WTOREK 1 CZERWCA

Przedstawienie teatralne pt.

,,Ekologiczni bohaterowie’’

W wykonaniu nauczycieli, którzy wcielą się w znane dzieciom

bajkowe postacie.

Po południu poczęstujemy dzieci lodami własnej produkcji.

 

 

ŚRODA 2 CZERWCA

Dzień zawodów sportowych

w ogrodzie oraz…

Muzyczna niespodzianka

 w wykonaniu Rodziców

 

 

PIĄTEK 4 CZERWCA

Muzycznych przygód ciąg dalszy

 Disco dla dzieci

Oraz 

Bajkowy seans w przedszkolu czyli

Ulubione bajki jak w kinie

 

 

 

PRZEBIEG REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

2021-05-21 13:28:15

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:

 

 

24 maja o godz. 10.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z wnioskiem o przyjęcie i kompletem oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanego kryterium.

 

do 28 maja do godz. 16.00 - wyboru złożenie Wniosku w placówce pierwszego wyboru.

  

Czynności dot. złożenia Wniosku

 

 • rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują,
  a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór wskazanego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie)
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają odręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor .
 • druki Wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie wskazanych kryteriów dostępne będą również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro, pokój B102, tel. 58 761 77  00). 
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 

      Przekazać Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby:

  1. wrzucając ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się
   w miejscu wyznaczonym przez przedszkole (lub składają je bezpośrednio u dyrektora przedszkola/szkoły) – szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania Wniosków każda z placówek umieści na swojej stronie internetowej,
  2. skanując Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wskazanego  kryterium  i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru.
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

 

Weryfikacja  wniosków

 

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola/szkoły podstawowej wskazane liście preferencji.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone
  w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych
  w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić
  w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
  w oświadczeniach.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Wyniki rekrutacji

 

7 czerwca o godz. 12.00 - listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

 

 Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

                                              Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

 

do 10 czerwca do godz. 16.00 rodzice  potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez:

      1) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka
           do przedszkolu lub  

    2) podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu

        dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej.

        (Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

 

Niepodpisanie  Potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych

 

 

 

Wyniki rekrutacji

 

15 czerwca o godz. 12.00 -  listy dzieci przyjętych oraz listy dzieci nieprzyjętych.

 

 Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców
 • w placówce pierwszego wyboru (listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Załączniki:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

"KODEKS EKOLOGA"

2021-05-19 12:53:39

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej.

Regulamin i zgoda Rodziców