Przedszkole nr 9 w Gdyni

Klauzule informacyjne Przedszkola nr 9

Klauzula informacyjna Przedszkola nr  9  w Gdyni

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 9w Gdyni, adres do korespondencji ul.Biskupa Dominika 5  81-402  Gdynia,e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak , e-mail: edu.iod@gdynia.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego,wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  4. Celem przetwarzania dnych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bepieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego  prowadzenia dokumentacji działalności  wychowawczo-opiekuńczej Placówki, a także promocja przedszkola. 
  5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
  7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Wspólnych Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowe na świadczenie usług  wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy  ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonywania obowiązku prawnego. W przypadku ujawnienia sie konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Pańswto odrębnie poinformowani.
  8. W przypadku  wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie ocowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani  profliwania  w oparciu o otrzymane dane osobowe
  10. Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ( nie będzie wpływać to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawodo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO 9 na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  •  


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji
na stanowisko pracownika pedagogicznego
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)  wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole  nr 9 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Biskupa Dominka 5 81-402 Gdynia, e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja procesu rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a pozostałe dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy,
  art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 8 a i8 b ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
 6. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych rekrutacjach,
  jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 8. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 10. Czas przetwarzania danych osobowych nie będzie dłuższy niż1 miesiąc od chwili zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 11. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
 12. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefon, wykształcenie  na potrzeby przyszłych rekrutacji.Klauzula informacyjna - rekrutacja do przedszkola
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1
z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019,
poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9
  ul. Biskupa Dominika 5 81-402 Gdynia, e-mail: przedszkole@p9edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
  są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola nr 9.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
  są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  1. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.


 


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU WIZYJNEGO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9 w Gdyni,
  adres do korespondencji:81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 5, e-mail:przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Placówki.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 - doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także dostawcy usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu wizyjnego.
 • ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
  w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 • Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak: obszar terenu zewnętrznego;  taras, część ogrodu, korytarz na parterze przedszkola, wejście do przedszkola, szatnię dzieci.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 14 dni od dnia nagrania.
 • Posiada Pani/Pan prawo:
do dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2  RODO.

ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

KLAUZULA INFORMACYJNANA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 9w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Biskupa Dominika 5, 81 - 402 Gdynia,e-mail: przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl 
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim - dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe  wcelu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 44a i 125a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia z wykorzydtaniem metod i technik na odleglosć (Dz.U.poz.1903.
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak: platforma edukacyjna, narzędzia do e-learningu, pocztę elektroniczną i komunikatory internetowe – np.Google Classroom,Microsoft Office365, w tym Mirosoft Teams.
 6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)jak i poza nim.
 7. Administratornie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE PRZEDSZKOLE NR 9 W GDYNI

Przedszkole nr 9 w Gdyni przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie przedszkole9gdynia.scooli.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystanie  danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony przedszkole9gdynia.scooli.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.